Mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en universiteiten kunnen onder speciale voorwaarden lid worden van GGZ Ecademy. Zij krijgen toegang tot een D-lidmaatschap. Instellingen die interesse hebben in het lidmaatschap kunnen zich aanmelden. Hieronder volgt een toelichting op het lidmaatschap voor onderwijsinstellingen.

Lidmaatschap

In de statuten van GGZ Ecademy Coöperatie U.A. wordt onderscheid gemaakt tussen instellingen (leden a, b en c), scholen (leden d),  RINO's (leden e) en andere leden. Voor scholen (leden d) geldt dat door de Algemene Vergadering een businessmodel o.b.v. beperkte participatie is vastgesteld. De belangrijkste kaders daarvan zijn:

 • Scholen krijgen toegang tot een deel van de producten en diensten van GGZ Ecademy.
 • Scholen kunnen zelf bepalen hoe intensief leerproducten GGZ Ecademy gebruikt worden. De hoogte van de contributie wordt (deels) afgestemd op het gebruik.

De tarieven worden (als onderdeel van het Jaarplan) vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering. 


Voor schooljaar 2022-2023 gelden de volgende tarieven. 


Eenmalige vergoeding

Nieuwe scholen zijn vrijgesteld van het betalen van een eenmalige vergoeding (tarief = €0).

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijks te betalen contributie is een optelsom van een basislidmaatschap en door de school gekozen uitbreiding op het lidmaatschap. Daarbij gelden de volgende tarieven:

Basislidmaatschap

Elke school betaalt een vast bedrag van €5.000 per schooljaar. Hiervoor ontvangt de school (per schooljaar):

 • Een door GGZ Ecademy beheerde leeromgeving in het centraal leerplatform (CLP);
 • Maximaal 10 leerproducten uit het voor onderwijsinstellingen beschikbaar gestelde aanbod;
 • Toegang tot ‘vrij’ beschikbare leerproducten;
 • 200 deelnemeraanmeldsleutels met vaste ingangsdatum om studenten aan de leeromgeving te koppelen;
 • 2 mentoraanmeldsleutels voor docenten of beheerders

Een actueel overzicht met de leerproducten waarvan de onderwijsinstelling in het schooljaar 2022/2023 gebruik kan maken wordt in de bijlage vermeld. 

Uitgebreid lidmaatschap

Bovenop het basislidmaatschap kan de onderwijsinstelling per schooljaar naar behoefte kiezen voor een uitbreiding. Daarbij gelden de volgende tarieven:

 • 1 extra leerproduct uit het voor onderwijsinstellingen beschikbaar gestelde aanbod = €300;
 • deelnemeraanmeldsleutels (voor studenten) aan te schaffen per 100 = €2.000;
 • 1 extra docentenlicentie = €200.

In het basislidmaatschap mogen onderwijsinstellingen de onderstaande personen als contactpersoon aanmelden:
 • 1 afgevaardigde voor de klankbordgroepvergadering het klankbordgroeplid (KG)
 • 1 contactpersoon keuze leerproducten:
 • 1 functioneel beheerder;
 • 1 afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de coöperatie. 

De bovengenoemde taken/functies kunnen door dezelfde contactpersoon worden uitgevoerd. 


Toegang contactpersonen
In het basislidmaatschap krijgen de klankbordgroepleden toegang tot de leerproducten zoals in het keuzeformulier aangevraagd en daarnaast kunnen de klankbordgroepleden nog gebruikmaken van activiteiten en diensten zoals: 

 • ledendagen;
 • supportpagina met ondersteuning door support;
 • community om contacten te leggen en kennis uit te wisselen met andere leden.

Activiteiten klankbordgroeplid en afgevaardigde Algemene Vergadering

Het klankbordgroeplid is dé contactpersoon voor GGZ Ecademy bij een organisatie. Deze contactpersoon ontvangt uitnodigingen om deel te nemen aan de ledendagen.  Daarnaast krijgt het klankbordgroeplid  toegang tot de supportpagina en de community.  GGZ Ecademy organiseert als coöperatieve vereniging 2 keer per jaar een Algemene Vergadering. Hier kan een onderwijsinstelling ook een contactpersoon aan laten deelnemen.

Aanmelden voor lidmaatschap 

Onderwijsinstellingen kunnen lid worden van GGZ Ecademy. Dit kan door het ‘Aanvraagformulier lidmaatschap GGZ Ecademy U.A. voor onderwijsinstellingen’  ingevuld en ondertekend via de post te sturen naar GGZ Ecademy, Keltenstraat 14, 5037 KD  Tilburg of gescand via de mail te sturen naar info@ggzecademy.nl. 

Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het bestuur de aanvraag, waarna een bevestiging van het lidmaatschap wordt verstuurd. Conform de statuten wordt na aanmelding van een nieuw lid met elk lid een ledenovereenkomst, waarin afname van diensten en producten van de coöperatie is geregeld, afgesloten. Een onderdeel van de ledenovereenkomst is de bijlage met de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen worden aangepast via de Algemene Ledenvergadering van GGZ Ecademy na raadpleging van de deelnemende onderwijsinstellingen.