In de statuten van GGZ Ecademy Coöperatie U.A. wordt onderscheid gemaakt tussen instellingen (leden a, b en c), scholen (leden d), RINO's (leden e) en overige leden. De keuze is gemaakt om bij deze soorten leden andere voorwaarden aan het lidmaatschap te verbinden. Hieronder volgt een beknopte toelichting op de lidmaatschapsvoorwaarden voor onderwijsinstellingen (D). 


Toelichting lidmaatschapsvoorwaarden voor onderwijsinstellingen.

Een onderwijsinstelling wordt als geheel lid
De totale instelling/juridische eenheid wordt d-lid van GGZ Ecademy.
Ingang en opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per schooljaar, gaat in op 1 augustus en kan tot 1 juni worden opgezegd. Om met ingang van een nieuw schooljaar (per 1 augustus) gebruik te kunnen maken van de leerproducten moeten nieuwe leden zich vóór 1 mei aanmelden.

Maakt de onderwijsinstelling gebruik van een koppeling met het centraal leerplatform dan moeten er aparte afspraken worden gemaakt en kunnen er geen garanties worden gegeven over de ingangsdatum van het lidmaatschap. Bespreek vooraf de mogelijkheden van een koppeling met de afdeling beheer van GGZ Ecademy (support@ggzecademy.nl) 
Latere aansluiting is alleen na overleg mogelijk
Onderwijsinstellingen kunnen het hele schooljaar door aansluiten, maar de datum waarop studenten en docenten daadwerkelijk toegang krijgen tot de leerproducten kan alleen in overleg met GGZ Ecademy worden vastgesteld. Start het lidmaatschap na 1 augustus dan betaalt de onderwijsinstelling naar rato van het aantal maanden contributie.
Onderwijsinstellingen krijgen toegang tot een selectie van producten en diensten
Een gedeelte van de dienstverlening van GGZ Ecademy is alleen toegankelijk voor de leden met een A,B of C-lidmaatschap. Een actueel overzicht met de leerproducten en diensten waarvan de onderwijsinstelling (lidmaatschap D) gebruik mag maken vind je in dit artikel. 
Contributie per schooljaar
De hoogte van de te betalen contributie wordt vastgesteld op basis van het gekozen lidmaatschap. De onderwijsinstelling kan gebruikmaken van een basislidmaatschap en jaarlijks kiezen voor een uitbreiding.
De onderwijsinstellingen betalen als lid van GGZ Ecademy een jaarlijkse contributie.
De voorwaarden van het lidmaatschap zijn vastgelegd in een ledenovereenkomst. 
De in dit artikel genoemd voorwaarden zijn slechts ter algemene informatie. Met elk lid wordt apart een ledenovereenkomst, algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden afgesloten. Een door de algemene vergadering vastgestelde verwerkersovereenkomst maak hier ook onderdeel van uit. De onderwijsinstelling krijgt toegang tot het lidmaatschap d. De ledenovereenkomst met bijlagen en de verwerkersovereenkomst zijn in concept beschikbaar en kunnen op verzoek (info@ggzecademy.nl) worden toegestuurd.